درباره ی آسفالت سرد

درباره ی آسفالت سرد بیشتر بدانیم.

درباره ی آسفالت سرد

در این مطلب اطلاعاتی درباره ی آسفالت سرد منتشر می شود.

آسفالت سرد را با مخلوط کردن سنگ های ریز و قیرهای محلول یا قیرآبه ها در دمای محیط تولید می کند.

و مخلوط حاصل را بدون گرم کردن و در همان دما روی سطح مورد نظر پخش و متراکم می کنند.

در صورتی که سنگ ها را بخواهند با قیرهای محلول مخلوط کنند حتما حتما باید خشک باشند.

اما در اگر قرار باشد سنگ ها با قیرآبه مخلوط شوند خشک بودن سنگ ها ضرورتی ندارد.

از مزیت های آسفالت سرد این است که می توان ان را در مسیرهای طولانی حمل کرد و بعد آن را پخش کرد.

هم چنین می توان در کارگاه یا جایی آن را برای مدتی نگه داشت و بعد استفاده کرد

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را در همه ی لایه های روﺳﺎزی به کار می رود

البته در صورتی که کلیه ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺪودﯾت های ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ ﻣﺴﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

درباره ی آسفالت سرد

 

اﯾﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻗﺸﺮﻫﺎی روﯾﻪ و آﺳﺘﺮ و اﺳﺎس ﻗﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺒﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ مناسب است

هم چنین از آسفالت سرد در ﻗﺸﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﺮی ‫ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ های ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ می توان استفاده کرد.

ضریب های هم ارزی آسفالت سرد به نسبت آسفالت گرم متفاوت است

و این تفاوت بر اساس این که آسفالت سرد کارخانه ای درست شده باشد یا این که در محل اجرا

یا این که مخلوط حاصل از مواد دانه درشت ساخته شده باشد یا دانه ریز و ماسه ای تعیین می شود.

و این ضریب در ﻣﺤﺪوده ی 1.3 تا 2 متغیر است.

نکته ای که وجود دارد این است که برای محل های با ترافیک سبک تا متوسط می توان آسفالت سرد را اجرا کرد و

در صورتی که به خاطر تغییرات پیش آمده ترافیک محل سنگین شد

این امکان وجود دارد که روی لایه آسفال سر آسفال گرم کشید و آن را تقویت کرد.

تراشه

پس از تراشیدن آسفالت توسط دستگاههای اجرایی بروز آسفالت های قبل به صورت اصطلاحا تراشه و مخلوطی از قیرگونی و ماسه مخلوط شده بدست می‌آید.

بازار تراشه و خرید و فروش تراشه آسفالت

تراشه آسفالت به صورت تنی فروخته شده توسط کامیون تا محل مورد نظر ارسال میشود.

پس از پخش که میتواند با دستگاه یا به صورت دستی باشد .

پس از پخش از گازوئیل یا مازوت استفاده میکنند و روی تراشه می پاشند و سپس با غلطک سنگین آن را متراکم میکنند.

از نظر هزینه و زمان واقعا به صرفه است.ولی انتظار آسفالت گرم و پر قیرگونی را نمیتوان از آن داشته باشید.

قیرگونی

آسفالت تراشه

آسفالت ۰۱۲

ایزوگام

قیمت ایزوگام در ایزوشرق