انتخاب قیر و درجه حرارت آن

‫ ﻗﯿﺮﻫﺎیی که در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد استفاده می شود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به موارد زیر انتخاب می شود :

  • روش مخلوط کردن ﺳﻨﮓ و ﻗﯿﺮ یا همان ﻧﻮع آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد که ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ای باشد یا ﻣﺨﻠـﻮط در ﻣﺤﻞ
  •  دانه بندی مصالح
  • وضعیت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  • مدت زمانی که آسفالت برای آن ﻃﺮاﺣﯽ شده
  • ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺒﺎرﮐﺮدن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف (ﻓﻮری، ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﯾـﺎ ﻣﯿـﺎن ﻣﺪت)

انتخاب قیر و درجه حرارت آن

ویژگی های ﻗﯿﺮ

چسبندگی

‫میزان ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد بر اساس ﻧﻮع ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺼﯽ تعیین می شود

که قیرهای محلول و قیرابه ها با آن تولید می شوند.

برای این که مقدار مورد نظر ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ قیر فراهم شود از غلیظ ترین قیرهای ممکن استفاده می شود.

البته به دست آوردن غلیظ ترین غیر به شرایطی که در آن ساخت و اجرا خواهد شد

بستگی دارد و این شرایط تا حدودی تعیین کننده غلظت قی انتخابی است.

 

گران روی قیر

گران روی قیر بر اساس دما متغیر است و از تغییرات دمایی پیروی می کند.

البته باید توجه کرد قیری که قرار است در آسفالت سرد استفاده شود

در محیط کار و و هم زمان با عملیات اجرایی آسفالت باید تا حدی روان باشد که

گران روی اش مناسب عملیات تولید مخلوط آسفالتی باشد بتواند سنگ دانه ها را به خوبی پوشش بدهد.

پس از قیرهای با گران روی و غلظت بیشتر برای تولید آسفالت سرد کارخانه ای استفاده می شود

و از قیرهای با گران روی کم تر و رقیق تر برای تولید آسفالت های سرد تولید شده در محل استفاده می شود.

 

درجه ی حرارت قیرهای مصرفی در آسفالت سرد

قیرهایی که برای تولید و اجرای انواع آسفات به کار می روند دما و درجه حرارت های متفاوتی دارند.

محدوده دمایی مناسب برای قیر مصرفی در آسفالت سرد هم بر اساس این مه آسفالت کارخانه ای است

یا در محل تولید می شود فرق می کند

در نتیجه انتخاب قیر و درجه حرارت آن بر کارایی اش هنگام کار و در نتیجه ی نهایی موثر است.

دی ۲۵, ۱۳۹۸
انتخاب قیر و درجه حرارت آن

انتخاب قیر و درجه حرارت آن

انتخاب قیر و درجه حرارت آن ‫ ﻗﯿﺮﻫﺎیی که در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد استفاده می شود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به موارد زیر انتخاب می شود : روش مخلوط کردن […]
دی ۲۳, ۱۳۹۸
انواع آسفالت سرد

انواع آسفالت سرد

انواع آسفالت سرد انواع آسفالت سرد به طور کلی دو دسته است یکی اسفالت های سرد کارخانه و دیگری اسفالت سرد مخلوط در محل. اسفالت سرد کارخانه […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۸
مزایای آسفالت متخلخل

مزایای آسفالت متخلخل

مزایای آسفالت متخلخل مزایای آسفالت متخلخل نسبت به آسفالت معمولی چیست؟ از مزیت های این نوع آسفالت این است که باعث کم شدن آلودگی صوتی می […]
آذر ۵, ۱۳۹۸
 کاربرد های آسفالت متخلخل

 کاربرد های آسفالت متخلخل چیست؟

 کاربرد های آسفالت متخلخل چیست؟ کاربرد های آسفالت متخلخل از جمله مهم ترین کاربرد های آسفالت متخلخل این است که از آن برای کم کردن مقدار […]