فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

ایزوگام گستر بام دلیجان

فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

ایزوگام سراپوش دلیجان

فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

ایزوگام غرب گستردلیجان

فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

ایزوگام بام گسترالوند آسیا