لیست قیمت ایزوگام( قیرگونی و آسفالت )

قیمت ایزوگام آلومینیومی و ساده (پودری) با نصب :

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد آلومینیومی نوع BPP هر متر مربع با نصب 20.500 تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد ساده نوع BPP هر متر مربع با نصب 19.500 تومان

ایزوگام غرب گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع با نصب 19.000 تومان

ایزوگام غرب گستر دلیجان استاندارد ساده درجه یک هر متر مربع با نصب 18.000 تومان

ایزوگام شرق 6736 استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب 22.500 تومان

ایزوگام شرق 6736 استاندارد پودری هر متر مربع با نصب 21.000 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد آلومینیومی BPP ، LA4 هر متر مربع با نصب 22.500 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد ساده BPP ، LA4 هر متر مربع با نصب 21.000 تومان

ایزوگام عایق شرق استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع با نصب 19.000 تومان

ایزوگام عایق مرجان پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع با نصب 19.000 تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب 19.000 تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد پودری هر متر مربع با نصب 18.000 تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع با نصب 19.000 تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد پودری درجه یک هر متر مربع با نصب 18.000 تومان

ایزوگام اصل تهران استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع با نصب 21.000 تومان

ایزوگام اصل تهران استاندارد پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع با نصب 20.000 تومان

ایزوگام حفاظ بام دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BOF درجه یک هر متر مربع با نصب 20.000 تومان

ایزوگام حفاظ بام دلیجان استاندارد پودری نوع BOF درجه یک هر متر مربع با نصب 19.000 تومان

قیمت آسفالت و قیر گونی :

قیمت هر متر مربع آسفالت به ازای هر سانتی متر 8.000 تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش و قیر پاشی متراژهای بزرگ هر تن 450.000 تومان

قیمت قیر گونی 2 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا 55.000 تومان

قیمت قیر گونی 1 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا 45.000 تومان

قیمت قیر بشکه ای 780.000 تومان