لیست قیمت ایزوگام( قیرگونی و آسفالت )

قیمت نصب ایزوگام در تهران 

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد آلومینیومی        هر متر مربع با نصب  9400  تومان

ایزوگام عایق مرجان مححصول بام گستر اصل تهران           هر متر مربع با نصب  8900  تومان

ایزوگام سپهر شرق دلیجان دو لایه استاندارد آلومینیومی      هر متر مربع با نصب  8700  تومان

ایزوگام حفاظ بام اصل دلیجان دو لایه استاندارد آلومینیومی   هر متر مربع با نصب  8700  تومان

ایزوگام عایق مرجان بام نوع ساده پودری                      هر متر مربع با نصب  8700  تومان

ایزوگام مرجان دلیجان فویل دار                                  هر متر مربع با تصب  9100  تومان

ایزوگام تهران عایق اصل دو لایه استاندارد آلومینیومی       هر متر مربع با نصب  9400  تومان

ایزوگام بام پوشان دلیجان آلومینیومی                           هر متر مربع با نصب  8200  تومان

ایزوگام شرق دنا هر متر مربع با نصب                         هر متر مربع با نصب 8200  تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 دو لایه استاندارد پودری  هر متر مربع با نصب  9200  تومان

  ایزوگام طلوع شمس دو لایه استاندارد                          هر متر مربع با نصب 7800  تومان

ایزوگام شرق مشهد ثبت 6736 دو لایه استاندارد پودری    هر متر مربع با نصب 9700  تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران آلومینیومی دو لایه ( LA4 )       هر متر مربع با نصب 10700  تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران ساده پودری                           هر متر مربع با نصب 10500  تومان

قیمت آسفالت و قیر گونی :

قیمت هر متر مربع آسفالت به ازای هر سانتی متر    4.300 تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش و قیر پاشی       53.000 تومان  

قیمت قیر گونی 2 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا   13.000 تومان

قیمت 3 لایه قیر و 2 لایه گونی با قیر 70-60 خالص  15.000 تومان

قیمت 3 لایه قیر و گونی با قیر 70-60 خالص و گونی درجه 2 بنگال 20.000 تومان